Wij hanteren de volgende

Algemene Voorwaarden

 1. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
 2. Recht op deelname aan een cursus van Sportskills BV ontstaat pas na ontvangst van het cursusgeld of een onherroepelijke machtiging tot incasso van het cursusgeld.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier of verzending van het online formulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
 4. Indien bij betaling via een machtiging niet kan worden geïncasseerd zal € 5,00 voor elke stornering worden berekend. Bij incasso via andere wegen zullen alle kosten ten behoeve van het incasseren worden doorberekend met een minimum van € 35,00.
 5. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen cursus op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.
 6. In geval betaling, al of niet gedeeltelijk, heeft plaats gevonden en de lestijd en dag zijn vastgesteld volgens de opgegeven tijden en dagen van beschikbaarheid of wel later onderling overeengekomen, kan geen sprake meer zijn van enige restitutie, in welke vorm dan ook, bij het niet gebruik maken van de cursus.
 7. In geval Sportskills BV besluit de betalingsverplichting van cursisten te annuleren of over te gaan tot restitutie van reeds betaalde cursusgelden zullen in elk geval administratie kosten in rekening worden gebracht ter grootte van 10% van het gehele cursusgeld met een minimum van € 25,00.
 8. Sportskills BV  behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
 9. Deelname aan enige cursus is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 10. Cursusdagen en of tijden, om welke reden dan ook verzuimd, zijn voor rekening en risico van de cursist.
 11. Uitsluitend privé cursussen kunnen, indien minimaal 48 uur vooraf bericht is gegeven, maximaal 1 keer worden verzet naar een ander tijdstip binnen de cursusperiode. De betalingsverplichting is hiermee niet vervallen.
 12. Een les uur duurt 60 minuten.
 13. Indien de organisatie dit noodzakelijk acht kunnen (in onderling overleg) wijzigingen aangebracht worden in de tijden en dagen waarop de lessen plaatsvinden.
 14. Junioren zijn degene die per 1 januari van het lesjaar nog niet de 18-jarige leeftijd bereiken.
 15. Indeling naar niveau en aanstelling c.q toewijzing van een leraar is voorbehouden aan de organisatie.
 16. De mogelijke inhaaldata van de inhaallessen worden afgestemd met de trainer
 17. Covid-19: In tijden van een lockdown of aanscherpende regelgeving die direct invloed hebben op het geven van tennislessen, zal Sportskills BV tot 2 lessen tegemoet komen in de vorm van inhaaltrainingen en/of clinics. Onder geen voorwaarden zal Sportskills BV cursusgeld restitueren.

  Betaling Cursusgeld

 18. Door ondertekening van het formulier of verzending van het online formulier geeft u toestemming aan Sportskills BV om (voor de duur van dit contract/abonnement) (doorlopend) incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om bedragen van uw rekening te schrijven en uw bank om bedragen van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sportskills BV.  Afhankelijk van het moment van inschrijven zal deze incassering plaatsvinden rond de 27e van de maand via deze SEPA machtiging. Mocht u ervoor gekozen hebben om in 1 termijn te betalen, geldt deze machtiging eenmalig.
 19. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

Sportskills BV